PODSUMOWANIE

 

PODSUMOWANIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„Ja i komunikacja” - metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną
i całościowym zaburzeniem rozwoju

„Nie mogę mówić, ale
… mam prawo…
… upominać się o rzeczy, czynności, zdarzenia lub spotkania z ludźmi,
… mówić co mi się podoba, a co nie,
…aby dawano mi wybór,
…mówić „nie” i nie wybrać niczego,
…upominać się o uwagę innych i o to, by rozmawiali ze mną,
… domagać się informacji,
…otrzymywać pomoc w nauce porozumiewania się,
…aby ludzie dostrzegali, że próbuję porozumiewać się tak, jak potrafię,
… mieć dostęp do odpowiednich dla mnie pomocy do porozumiewania się,
… by ludzie szanowali mój sposób komunikacji i zachęcali mnie, bym go używał,
… by ludzie informowali mnie, co się będzie ze mną działo,
… by ludzie byli dla mnie uprzejmi i traktowali mnie z szacunkiem,
… by ludzie używali języka zrozumiałego dla mnie.
(Źródło: Sally Millar, University of Edinburgh, opracowanie wersji polskiej: Alina Smyczek

W tym roku szkolnym 2019/2020 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej opracowano i prowadzono innowację pedagogiczną
pt. „Ja i komunikacja” - metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością sprzężoną i całościowym zaburzeniem rozwoju.
Agnieszka Lasota podkreśla fakt, że „człowiek pozbawiony możliwości komunikowania się staje się niezdolny do prawidłowego rozwoju”1. Inaczej mówiąc: zaburzenia komunikacji nie opóźniają rozwoju w innych sferach, one ten rozwój wręcz uniemożliwiają. Nauka alternatywnych sposobów porozumiewania się dla osób, którym niedostępna jest mowa werbalna, powinna być zatem podstawowym (niedyskusyjnym) celem w planowaniu ich terapii.
Działania zaplanowane w ramach innowacji wpłynęły na rozwój komunikacji alternatywnej i wspomagającej w całym Ośrodku. Uczniowie mieli okazję już od początku roku szkolnego obserwować i być uczestnikami tych działań.
Zespół ds. Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej opisał wejścia do pomieszczeń szkolnych symbolami PCS (Picture Communication Symbols) - to baza symboli stworzona przez autorów programu Boardmaker Speaking Dynamically Pro. Program ten służy do tworzenia tablic komunikacyjnych oraz umożliwia tworzenie tablic interaktywnych
i udźwiękowienie ich. Program ten został pozyskany z pomocą wychowawcy przez Rodzica jednego z uczniów w PCPR Wadowicach. Obecnie specjalistyczne oprogramowanie jest zainstalowane na nowoczesnym tablecie ucznia niesłyszącego i niemówiącego. Wychowawca opracował indywidualny system komunikacyjny dla ucznia tzw. książką osobistą, która zawiera około 40 tablic. Uczeń ten obecnie poczynił bardzo duże postępy w komunikacji funkcjonalnej, spontanicznie podchodzi z tabletem do partnera komunikacyjnego i stara się modelować z nim.
Od października rozpoczęto rozwijać wiedzę o komunikacji AAC wśród nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły oraz rodziców dzieci z wwrd. Październik był międzynarodowym miesiącem poświęconym upowszechnianiu wiedzy o komunikacji alternatywnej i wspomagającej. W ramach podjętych działań przygotowano gazetkę dotyczące ogólnych informacji nt. AAC: „Październik miesiącem AAC - komunikacja alternatywna i wspomagająca, czyli kilka słów o AAC”. W kolejnych miesiącach wykonano gazetkę ścienną pt. „Świąteczne kolędowanie z AAC” i „Wirusowe/ grypowe AAC”.
Przeprowadzona innowacja wpłynęła w szerokim stopniu na rozwój komunikacji uczniów. Na zajęciach edukacyjnych i rewalidacyjnych stosowany jest model PECS - Picture Exchange Communication System z użyciem bazy symboli PCS oraz Program Rozwoju Komunikacji MAKATON. Program Boardmaker używany jest do tworzenia licznych tablic dostosowanych do potrzeb uczniów, indywidualnych segregatorów z symbolami do planu dnia, podkładek śniadaniowych. Pomagał uczniom wypowiadaniu się podczas rutynowych zajęć szkolnych, np. w zajęciach porannych, określanie czasu i pogody na przygotowanej do tego celu tablicy, układaniu i „odczytywaniu” planu dnia, planu zajęć szkolnych, aktywności, korzystaniu z tablic wyborów określających np. jedzenie, czynności, potrzeby fizjologiczne, korzystaniu z tablic tematycznych w kontaktach z interpersonalnych w trakcie treningu umiejętności społecznych np. wyjście do kawiarni, „odczytywaniu” planu czynności np. łańcuchów aktywności mycia zębów. Duże zainteresowanie uczniów było poznanie aktywnego sposobu udziału w czytaniu uczestniczącym np. „opowiadaniu” książek, bajek, zdarzeń, mówieniu wierszy przy pomocy symboli (PSC), gestów MAKATON.
Działania innowacyjne odbywały się także w trakcie zajęć logopedycznych dla najmłodszych dzieci realizujących w naszym Ośrodku zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Wychowawca kl. 3B wspólnie z uczniami z okazji Święta Niepodległości zorganizował apel dla społeczności szkolnej z użyciem symbolu PCS, opracowano tekst hymnu narodowego, prezentację multimedialną i wiersz pt. „Katechizm polskiego ucznia” W. Bełza. Kolejnym wydarzeniem było spotkanie ze św. Mikołajem, podczas którego także młodsze klasy prezentowały komunikację AAC na powitanie Gościa.
Program innowacji był realizowany także w trakcie nauczania na odległość od połowy marca. Zostały przygotowane między innymi dla uczniów prezentacje multimedialne stworzone o ważnych nadchodzących wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej między innymi „Polska – Moja Ojczyzna” oraz „100 urodziny św. Jana Pawła II”. Pomoce zostały zamieszczone na stronie naszego Ośrodka.
Chcąc pracować i stosować komunikację alternatywną i wspomagającą grono pedagogiczne zrealizowało liczne szkolenia w tym roku szkolnym podnosząc swój warsztat pracy np. Zastosowanie programu Boardmaker and Speaking Dynamically Pro w terapii osób z trudnościami w porozumiewaniu się stopień 1, 2, 3; Warsztat pracy terapeuty AAC; Książka do komunikowania - pomoc osobista; Strategie wizualne w AAC; Modelowanie w AAC; Dzienniki, jako pomoc terapeutyczna we wdrażaniu alternatywnych i wspomagających metod komunikacji – AAC; Czytanie z dzieckiem. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej i wspomagającej w ramach czytania uczestniczącego; Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie.
Zaplanowane cele innowacji „Ja i komunikacja ….” zostały w całości osiągnięte. Dostarczono uczniom programu - środka komunikacji do porozumiewanie się z otoczeniem. Utworzono dla użytkowników pomoce wizualne pozwalające na lepsze „radzenie sobie”
w różnych sytuacjach życiowych. Zminimalizowano trudne zachowania, które do czasu wprowadzenia programu były jednym ze sposobów porozumiewania się wybranych uczniów.

Przewodniczący Zespołu ds.
Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej
mgr Krystyna Smajek

Gazetka cienna padzienik AAA1

Zdjcie Akademia wieto Niepodlegosi Szkoa do Hymnu

Zajcia edukacyjne w. grafomootryczne PCS  Zdjcie Program Bezpieczny Puchatek i AAC  Zdjcie zajcia edukacyjne czytanie zda

Zdjcie Zajcia w krgu porannym kalendarz

        TABLICE KOMUNIKACJA ALT1                  TABLICE  KOMUNIKACJA ALT 2              TABLICE  KOMUNIKACJA ALT 3