Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

RODO

Treść

Obowiązek informacyjny 

realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej

na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Wł. Niemczynowskiego 1, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, adres: e-mail: soswkalwaria@poczta.onet.pl, tel. 33 876 49 18.

2. W sprawie swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, przesyłając e-mail na adres: soswkalwaria@poczta.onet.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust.1 lit.c/e RODO, w celu realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1635).

4. Odbiorcą danych osobowych będą: dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe podane w celach, o których mowa w pkt.3 będą przetwarzane przez okres realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a po tym czasie przez przewidziany prawem obowiązkowy  okres archiwizacji.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

8. Jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 3.

 

Inspektor Danych Osobowych- Urszula Rogalewska, soswkalwaria@poczta.onet.pl

 

62941