Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Psycholog

Treść

    Głównym celem zajęć psychologicznych jest kształtowanie umiejętności społeczno-emocjonalnych. Na zajęciach z uczniami poznajemy emocje ( uczymy się je nazywać i identyfikować, dopasowywać do określonych sytuacji społecznych). Uczymy się norm i zasad społecznych, a więc oceniania zachowań społecznych w kategoriach moralnych ( np. dobre-złe, bezpiecznie-niebezpieczne). Czytamy i omawiamy historyjki i komiksy społeczne. Czytamy bajki, opisujemy je oraz określamy morał. Uczymy się współpracy, współdziałania, właściwego wyróżniania swoich potrzeb i emocji. Wspieramy każdego wychowanka w dążeniu do samodzielności. Celem naszych zajęć jest również stymulacja rozwoju funkcji poznawczych i intelektualnych. Uczymy się nawiązywać i utrzymywać wspólne pole uwagi – wykonujemy ćwiczenia usprawniające rozwój operacji myślowych w czterech głównych obszarach rozwoju: uwaga, percepcja, myślenie i pamięć. Stosujemy różne metody pracy, oparte o pozytywne emocje. Naszym celem jest wzmacnianie pozytywnych przeżyć i emocji związanych z aktywnością zadaniową i społeczną oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i poczucia własnej wartości.          

      Organizowane i prowadzone są także różne formy pomocy psychologicznej dla uczniów i rodziców. Współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych i sytuacji konfliktowych. Istotnym celem jest również wdrażanie działań profilaktycznych w kierunku minimalizowania poziomu zachowań trudnych. 

      Metody i techniki stosowane w pracy : rozmowa i obserwacja psychologiczna, podążanie za dzieckiem, terapia przez zabawę, biblioterapia, praktyczne działanie, metoda zadaniowa, praca z książką, relaksacja, ćwiczenia tematyczne, konsultacje, wywiad, dyskusja

 

Na zajęciach psychologicznych w pracy z uczniami, wykorzystujemy następujące narzędzia diagnostyczne:

  • KORP – Karty ocen rozwoju psychoruchowego ( służą do oceny funkcjonalnej ucznia w 7 następujących obszarach: rozwój ruchowy, motoryka precyzyjna i lateralizacja, percepcja wzrokowo-ruchowa komunikowanie się i mowa, rozwój społeczno-emocjonalny, wiedza i umiejętności uczenia się, rozwój funkcji behawioralnych). 
  • Skala Inteligencji Stanford Binet 5
  • Profil Psychoedukacyjny PEP – R 
  • Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych AAPEP
  • Niestandaryzowane metody ( ćwiczenia, treningi i zadania pozwalające ocenić umiejętność ucznia ).                                                             

 

                                                   psycholog szkolny:   mgr Joanna Gibas

 

 

Zdjęcia

62941