Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

W sprawach rekrutacji i organizacji kształcenia prosimy kontaktować się osobiście lub telefonicznie z dyrektorem SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej mgr Agatą Dąbrowską- Tyrpą. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kalwarii Zebrzydowskiej jest palcówką przeznaczoną dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym oraz ze sprzężeniami - w tym z elementami autyzmu).

Wymagane dokumenty:

SZKOŁA PODSTAWOWA

- Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

- Orzeczenie o niepełnosprawności ( dotyczy dzieci, które takie orzeczenia posiadają),

- Wniosek rodziców

- Odpis skrócony aktu urodzenia z potwierdzonym przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy numerem PESEL i adresem stałego zameldowania ucznia,

- Karta Zdrowia Ucznia,

- aktualne zdjęcie.

 

 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy dzieci, które takie orzeczenia posiadają),

Wniosek rodziców (wzór do pobrania),

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał),

opinia wychowawcy klasy,

Odpis Skrócony Aktu Urodzenia z potwierdzonym przez właściwy Urząd Miasta lub Gminy numerem PESEL i adresem stałego zameldowania ucznia,

karta zdrowia ucznia,

aktualne zdjęcie.

Zdjęcia

62941