Przejdź do treści
nabór
slajder1
slajder2
slajder3
Przejdź do stopki

Statut i historia

Treść

Historia szkolnictwa specjalnego w Kalwarii Zebrzydowskiej sięga początków lat siedemdziesiątych.
Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej 1. września 1970r. utworzono pierwsze klasy Specjalnej Szkoły Podstawowej przy Państwowej Szkole Podstawowej w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Były to cztery oddziały, które nie stanowiły odrębnej jednostki organizacyjno – administracyjnej. Oddziały te istniały do 31. sierpnia 1981r.

Z dniem 1. września 1981r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej utworzono Państwowy Zakład Wychowawczy. Zakład umieszczono w nowo oddanym do użytku budynku ośmioklasowej Państwowej Szkoły Podstawowej w Brodach. W 1984r. Zakład ten przekształcono w Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
Ośrodek zorganizowany był dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W skład Ośrodka wchodziła Podstawowa Szkoła Specjalna i Internat czynny od poniedziałku do piątku.

Kurator Oświaty i Wychowania w Bielsku – Białej w ramach działań reorganizacyjnych postanowił z dnia 1. września 1996r. przenieść siedzibę Ośrodka z Brodów do budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Broniewskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wówczas otwarto również Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną, kształcącą w zawodach: stolarz, krawiec, a także cholewkarz (naboru w tym zawodzie nie udało się jednak przeprowadzić).

W dniu 31. maja 1999r. Uchwałą Rady Powiatu Wadowickiego wyłączono Ośrodek ze struktury Zespołu Szkół Zawodowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1. września 1999r. w Ośrodku funkcjonowały: Szkoła Podstawowa Specjalna (6-letnia), Gimnazjum Specjalne (3-letnie), Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) oraz Internat. Zarząd Powiatu Wadowickiego obowiązki dyrektora powierzył Pani mgr Małgorzacie Pasternak. W 2000r. Ośrodek otrzymał własny budżet, co pozwoliło na szybka modernizację budynku (wymiana okien) i wyposażenie szkól i Internatu w potrzebne sprzęty i urządzenia, zorganizowanie nowoczesnych pracowni stolarskiej i krawieckiej.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 27. sierpnia 2007r. w Ośrodku otwarto Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy. Do tej Szkoły uczęszczają uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełno sprawnościami sprzężonymi.

Od września 2008r. rozpoczęto prace z dziećmi upośledzonymi umysłowo i z autyzmem. Początkowo byli to uczniowie tylko na poziomie Szkoły Podstawowej Specjalnej. Obecnie uczymy dzieci z tą niepełnosprawnością na wszystkich poziomach edukacyjnych, tj.: Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

Wychowankowie dodatkowo mogą od poniedziałku do piątku przebywać w „Internacie” i korzystać z wyżywienia w stołówce szkolnej.
Z braku naboru do klas zawodowych o profilu stolarz i krawiec zlikwidowano te Szkołę w 2013r.

W Ośrodku od 2014r. działa Świetlica Szkolna dla dzieci dojeżdżających. Posiadamy również własny plac zabaw i teren rekreacyjny.

Od 2005r. co roku w maju Ośrodek organizuje dla dzieci niepełnosprawnych z całego Powiatu Wadowickiego imprezę integracyjna tj. „Majówkę”, nad którą honorowy patronat sprawuje Zarząd Powiatu Wadowickiego.
Tematy związane z autyzmem i jego aspektami są dyskutowane ze specjalistami w gronie rodziców w czasie „Dnia Wiedzy o Autyzmie”, który organizujemy corocznie od 2012r. w kwietniu.

Jesteśmy Ośrodkiem, który kompleksowo zajmuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i autyzmem. Nad rozwojem dzieci czuwają doświadczeni oligofrenopedagodzy, logopedzi, psycholog, rehabilitant, specjalista od komunikacji alternatywnej „Makaton” oraz Integracji Sensorycznej.

Współpracujemy z różnymi instytucjami. Szczególnie cenimy sobie współpracę z Klerykami WSD w Kalwarii Zebrzydowskiej, uczniami i opiekunami z Zespołu Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej rok 2011 to początek tej owocnej współpracy.

 

 

62941